Gemeente Lummen

Uitnodiging tot indienen offerte - Collectieve hospitalisatieverzekering voor personeelsleden van gemeente- en OCMW - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Lummen
Postadres :  Gemeenteplein 13 , BE - 3560   Lummen
Contactpersoon:   Mevrouw Marijke Brams
Tel:   +32 13390424
Fax:   +32 13390591
E-mail:   overheidsopdrachten@lummen.be
Internetadres(sen):   www.lummen.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Collectieve hospitalisatieverzekering voor personeelsleden van gemeente- en OCMW - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018/7000/04
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66512000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
II.2.4. Beschrijving
Gemeente en OCMW Lummen willen een collectieve hospitalisatieverzekering afsluiten voor haar personeelsleden.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Omvang dekking en dienstverlening  -  weging:   40
Kost:
*  Prijs (premie hoofd-en nevenverzekerden, inclusief alle lasten en kosten)  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing
Eventuele minimumeisen:
1. Niet van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Minimum drie referenties met betrekking tot collectieve contracten, afgesloten in de laatste 5 jaar, van hospitalisatieverzekering voor personeelsleden met een minimum aantal van 100 per contract, met vermelding van de aanvangsdatum en voor welke publiek- of privaatrechtelijke instanties ze bestemd waren.2. Een attest afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waar de maatschappelijke zetel van de inschrijver gevestigd is, waaruit blijkt dat de inschrijver als verzekeraar erkend is voor de tak hospitalisatieverzekering.

Eventuele minimumeisen:
1. Minimum drie referenties met betrekking tot collectieve contracten, afgesloten in de laatste 5 jaar, van hospitalisatieverzekering voor personeelsleden met een minimum aantal van 100 per contract, met vermelding van de aanvangsdatum en voor welke publiek- of privaatrechtelijke instanties ze bestemd waren.
2. Een attest afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waar de maatschappelijke zetel van de inschrijver gevestigd is, waaruit blijkt dat de inschrijver als verzekeraar erkend is voor de tak hospitalisatieverzekering.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-29   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-27


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10