Gemeente Gooik

Herstelling van betonvakken op het traject kruispunt Edingsesteenweg/Wijngaardstraat- Ninoofsesteenweg/Strijlandstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Gooik
Postadres :  Koekoekstraat 2 , BE - 1755   Gooik
Contactpersoon:   Mevrouw Christel Van Schepdael
Tel:   +32 25324156
Fax:   +32 25320990
E-mail:   christel.vanschepdael@gooik.be
Internetadres(sen):   www.gooik.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herstelling van betonvakken op het traject kruispunt Edingsesteenweg/Wijngaardstraat- Ninoofsesteenweg/Strijlandstraat  
Referentienummer:   2017/30
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Gooik, Koekoekstraat 2 te 1755 Gooik
II.2.4. Beschrijving
Herstelling van betonvakken op het traject kruispunt Edingsesteenweg/Wijngaardstraat - kruispunt Ninoofsesteenweg/Strijlandstraat te Gooik  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
50   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De financiële en economische draagkracht vna de inschrijver moet worden aangetoond door de volgende referentie:
Eventuele minimumeisen:
1. 1. Door een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage.
Indien de kandidaat of inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-17   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-17
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   collegezaal van het gemeentehuis, linkerdeur, 1ste verdieping, Koekoekstraat 2 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10