Gemeente Brasschaat

Leopoldslei - slemlaag


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Brasschaat
Postadres :  Verhoevenlei 11 , BE - 2930   Brasschaat
Contactpersoon:   De heer Geert Van Geffen
Tel:   +32 36500269
E-mail:   geert.van.geffen@brasschaat.be
Internetadres(sen):   www.brasschaat.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leopoldslei - slemlaag  
Referentienummer:   2018-023
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Leopoldslei, 2930 Brasschaat
II.2.4. Beschrijving
Uitvoering in 3 fasen:   - Vak Bredabaan - Du Boislei   - Vak Du Boislei - Wirkenlei   - Vak Wirkenlei - Lage Kaart  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
45   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. 1

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-06   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-01-04
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-06
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Gemeentehuis, Verhoevenlei 11 te 2930 Brasschaat Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg , afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 ,  BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10