Gemeente Vorst

Uitnodiging tot indienen offerte - Gemeentehuis van Vorst: Studies voor het verlichten van de binnenkant van het gebouw (3 percelen) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Vorst
Postadres :  Pastoorstraat 2 , BE - 1190   Vorst
Tel:   +32 23702211
Fax:   +32 23702213
E-mail:   contact@forest.brussels
Internetadres(sen):   www.forest.irisnet.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Dienst Openbare Werken
Postadres :  Brusselsesteenweg, 112 ,BE -1190   Vorst
Contactpersoon:   Mevrouw Ewa Kotyza
Tel:   +32 23481719
Fax:   +32 23481751
E-mail:   ekotyza@vorst.brussels
Internetadres(sen):   www.forest.irisnet.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Gemeentehuis van Vorst: Studies voor het verlichten van de binnenkant van het gebouw (3 percelen) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018-S-022
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71356000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1 : Het opmaken van een lichtstudie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentehuis van Vorst, Pastoorstraat 2 te 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
Perceel 1 : Het opmaken van een lichtstudie, vaste gedeelte: niveau 0 en niveau +1; voorwaardelijke gedeelte: niveau +2  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
Kost:
*  Prijs van de studie  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
360   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 : De studie van het ontwerpen van nieuwe verlichtingsarmaturen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentehuis van Vorst, Pastoorstraat 2 te 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
Kost:
*  Prijs van de studie  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
240   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel 3 : De studie van de restauratie van de originele verlichtingsarmaturen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentehuis van Vorst, Pastoorstraat 2 te 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
Kost:
*  Prijs van de studie  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
240   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Voor percelen 1, 2 en 3: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. 1/ De lijst met even belangrijke diensten die in de loop van de vijf laatste jaren voor de geklasseerde gebouwen met VERGELIJKBARE opdrachten van de studies werden uitgevoerd.2. 2/ De referenties inzake einde studies die de afgelopen vijf jaar zijn uitgevoerd:Perceel 1:- éen referentie van de studie van de binnenverlichting van een beschermd gebouw met een oppervlakte van minstens 100m2;- twee referenties van de studie van de binnenverlichting van een gebouw met een oppervlakte van minstens 500m2.Perceel 2:- drie referenties van de studie van het ontwerp van armaturen voor een beschermd gebouw voor een bedrag aan erelonen van minstens 3.000 EUR excl. BTW.Perceel 3:- drie referenties van de studie van de restauratie van armaturen voor een beschermd gebouw voor een bedrag aan erelonen van minstens 3.000 EUR excl. BTW. Elke referentie wordt toegelicht op maximum 1 A4-pagina recto-verso.Bij alle referenties zullen attesten van goede uitvoering zijn bijgevoegd met vermelding van het bedrag, de datum en de publieke of private bestemmeling, de plaats van uitvoering - maximum 1 A4-pagina recto-verso per referentie:a) indien het gaat om diensten aan overheden, wordt de verantwoording bezorgd door getuigschriften die door de bevoegde overheid afgeleverd of medeondertekend zijn ;b) indien het gaat om diensten aan particuliere personen, worden de prestaties door deze personen voor echt verklaard, of zoniet verklaart de dienstverlener ze uitgevoerd te hebben.3. 3/ Het organigram teamVoor elk teamlid verduidelijkt het CV (max. 1 pagina A4) de specifieke competenties dievoor de uitvoering van de hem of haar toegewezen functie noodzakelijk zijn. In het organigram worden de leden van het team met naam aangeduid.Het voorgestelde team moet minstens bestaan uitPerceel 1: een lighting designerPerceel 2: een ontwerper van armaturen Perceel 3: een restaurateur van armaturenelk met een relevante ervaring van minstens 2 jaar.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-10-09   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-02-06


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Voor percelen 1, 2 en 3Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.Opdat zijn offerte als regelmatig beschouwd zou worden, is de inschrijver ertoe gehouden een plaats bezoek met de gemeentearchitect af te leggen en een deze kopie aan zijn offerte toe te voegen.De inschrijver moet contact nemen met de gemeentearchitect om zodanig deel te kunnen nemen aan een bezoek ter plaatsen (Tel. : 02/348.17.19 - email : ekotyza@forest.brussels)3 bezoekdagen en uur zijn als volgt geprogrammeerd: de donderdag 06/09/2017 om 10:00, de mandag 17/09/2017 om 10:00 en de vrijdag 28/09/20147 om 10:00.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10