Gemeente Vorst

Uitnodiging tot indienen offerte - SCHOOL 9 : RENOVATIE VAN HET DAK VAN DE STOOKPLAATS - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Vorst
Postadres :  Pastoorstraat 2 , BE - 1190   Vorst
Tel:   +32 23702211
Fax:   +32 23702213
E-mail:   contact@forest.brussels
Internetadres(sen):   www.forest.irisnet.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Dienst Openbare Werken
Postadres :  Brusselsesteenweg, 112 ,BE -1190   Vorst
Contactpersoon:   De heer Gonzague HERVY
Tel:   +32 23481766
Fax:   +32 23481751
E-mail:   ghervy@vorst.brussels
Internetadres(sen):   www.forest.irisnet.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - SCHOOL 9 : RENOVATIE VAN HET DAK VAN DE STOOKPLAATS - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018-T-037
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45261000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   School 9, Montenegrostraat 159 te 1190 Vorst
II.2.4. Beschrijving
De werken hebben betrekking op vernieuwing van het dak boven het verwarmingslokaal van school 9, te Montenegrostraat 159 in 1190 Vorst.   Deze werken betreft de vernieuwing het volledig bestaande dak en plaatsing van en verlucht gevelbekleding in zink met isolatie.   De inhoud van de werken zijn:    De afbraak van het bestaande dak in asbest golfplaten en de verschillende bestaande dak bekledingen (metalen bak, roofing, houten planken, panlatten);    Afbraak van de omvang van de stenen schouw vanaf het verwarmignslokaal tot het dak van het hoofd gebouw;    Levering en plaatsen van een nieuwe dak bekleding in ijzeren bak met isolatie, de dakgoot, de nokbalken, ruimte tussen twee balken en alle aansluitingen in begrepen;    Aansluiting van de dakgoot aan de bestaande DEP in het verwarmingslokaal;    Plaatsen van nieuw dakvensters om toegang te geven aan de verschillende dakgoten;    Plaatsen van een nieuw zink structuur op de hoogte van het klein driehoekig dak;    Verschillende voorstellingen;  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
60   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-03   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-01-01


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Artikel 58 van de wet van 17 juni 2016De opdracht is niet opgedeeld in percelen, nochtans moet de verdeling in percelen overwogen worden. Voornaamste redenen: Het niet verdelen in percelen van deze opdracht wordt verantwoord omwille van technische redenen en toegang, gezien de insluiting binnen een huizenblok. De werkzaamheden van deze onderneming hebben immers betrekking op eenzelfde eenheid op eenzelfde site. Ze zijn bijgevolg, omwille van hun aard en rekening houdend met het voorwerp van de opdracht, wellicht niet geschikt om het voorwerp uit te maken van verschillende percelen. Enkel de uitvoering van het geheel van de betrokken werkzaamheden door eenzelfde aannemer kan de goede uitvoering van deze opdracht garanderen.Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: PlaatsbezoekOp straffe van absolute nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.Opdat zijn offerte als regelmatig beschouwd zou worden, is de inschrijver ertoe gehouden een plaats bezoek met de gemeentearchitect de Heer G. Hervyaf te leggen en een deze kopie aan zijn offerte toe te voegen.De inschrijver moet contact nemen met de gemeentearchitect om zodanig deel te kunnen nemen aan een bezoek ter plaatsen (email : ghervy@vorst.brussels)

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10