Stad Brugge

Ontwikkeling Gruuthusesite - uitvoeren, leveren en plaatsen van scenografie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Brugge
Postadres :  Burg 12 , BE - 8000   Brugge
Tel:   +32 50448527
E-mail:   info@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Musea Brugge
Postadres :  Dijver 12 ,BE -8000   Brugge
Contactpersoon:   Mevrouw Aleid Hemeryck
Tel:   +32 50448725
Fax:   +32 50448778
E-mail:   aleid.hemeryck@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwikkeling Gruuthusesite - uitvoeren, leveren en plaatsen van scenografie  
Referentienummer:   1770
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45400000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gruuthusemuseum, Dijver 17 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Ontwikkeling Gruuthusesite - uitvoeren, leveren en plaatsen van scenografie  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-03-12
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-04-09
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.* Het UEA dient volledig door de onderaannemer(s) te worden ingevuld en dient alle informatie betreffende deze onderaannemer(s) te bevatten.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-24   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-02-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-24
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Musea Brugge, Dijver 12 te 8000 Brugge Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349996
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12 ,  BE - 8000   Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09