Az Groeninge Vzw

Aankoop Medicatie Fertiliteit


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Groeninge vzw
Postadres :  Kennedylaan 4 , BE - 8500   Kortrijk
Contactpersoon:   Mevrouw Griet Laleman
Tel:   +32 56635406
Fax:   +32 56635408
E-mail:   Griet.laleman@azgroeninge.be
Internetadres(sen):   www.azgroeninge.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop Medicatie Fertiliteit  
Referentienummer:   2018/488
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33600000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Kortwerkende, zuiver FSH bevattende recombinant gonadotrofines - aandeel 80%  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Service aan het ziekenhuis  -  weging:   30
*  Service aan de patiënt  -  weging:   20
*  Leverbetrouwbaarheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Kortwerkende, zuiver FSH bevattende recombinant gonadotrofines - aandeel 20%  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Service aan het ziekenhuis  -  weging:   30
*  Service aan de patiënt  -  weging:   20
*  Leverbetrouwbaarheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Humaan menopauzale gonadotrofines met 1:1 FSH:LH activiteit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Service aan het ziekenhuis  -  weging:   30
*  Service aan de patiënt  -  weging:   20
*  Leverbetrouwbaarheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Langwerkende recombinant FSH  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Service aan het ziekenhuis  -  weging:   30
*  Service aan de patiënt  -  weging:   20
*  Leverbetrouwbaarheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Recombinante gonadotrofines met een 2:1 FSH:LH activiteit  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Service aan het ziekenhuis  -  weging:   30
*  Service aan de patiënt  -  weging:   20
*  Leverbetrouwbaarheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   6

II.2.1. Benaming
GnRH-antagonisten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Service aan het ziekenhuis  -  weging:   30
*  Service aan de patiënt  -  weging:   20
*  Leverbetrouwbaarheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   7

II.2.1. Benaming
Kortwerkende injecteerbare GnRH-agonisten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Service aan het ziekenhuis  -  weging:   30
*  Service aan de patiënt  -  weging:   20
*  Leverbetrouwbaarheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   8

II.2.1. Benaming
Humaan chorionische gonadotrofines  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Service aan het ziekenhuis  -  weging:   30
*  Service aan de patiënt  -  weging:   20
*  Leverbetrouwbaarheid  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. recente bankverklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een geldig ISO certificaat of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van bewaring, distributie en levering door de transporteur. 2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking, alsook bewaring, distributie en levering door de leverancier3. De inschrijver levert een bewijs van erkenning door het FAGG als leverancier van geneesmiddelen voor de Belgische markt. 4. De inschrijver levert een bewijs van registratie door de FAGG van alle aangeboden producten. 5. Een referentielijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen, maximaal 3 en minimum 1 , die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht. Op deze referentielijst dient melding gemaakt te worden van kwalitatieve en correcte samenwerking, de waarde van de opdracht met bevestiging door de desbetreffende contactpersoon. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent.

Eventuele minimumeisen:
1. Certificaat, verklaring of bewijs
2. Certificaat, verklaring of bewijs
3. Bewijs (attest)
4. Bewijs (attest)
5. Referenties


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-27   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-11-25
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-27
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   AZ Groeninge - Dienst inkoop, President Kennedylaan 4, Route D950 lokaal 9.642 te 8500 Kortrijk Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK
BURGEMEESTER NOLFSTRAAT 10A ,  BE - 8500   KORTRIJK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09