Stad Halle

Oproep tot deelname aan een marktverkenning parkeergelegenheden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VOORAANKONDIGING  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Halle
Postadres :  Oudstrijdersplein 18 , BE - 1500   Halle
Contactpersoon:   De heer Tom Debekker
Tel:   +32 23659541
Fax:   +32 23659619
E-mail:   tom.debekker@halle.be
Internetadres(sen):   www.halle.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot deelname aan een marktverkenning parkeergelegenheden  
Referentienummer:   Marktverkenning parkeergelegenheden
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45213312
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Halle, Oudstrijdersplein 18 te 1500 Halle
II.2.4. Beschrijving
Relevante documenten beschikbaar via onderstaande link.   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1254/1Y/2018  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09