Ag Vespa

Raamovereenkomst voor wettelijke keuringen en inspecties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG VESPA
Postadres :  Paradeplein 25 , BE - 2018   Antwerpen
Contactpersoon:   Bart De Langh
Tel:   +32 32592159
E-mail:   bart.delangh@vespa.antwerpen.be
Internetadres(sen):   www.agvespa.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314546


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor wettelijke keuringen en inspecties  
Referentienummer:   AG VESPA-selectieleidraad wettelijke keuringen en inspecties-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71630000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van wettelijke keuringen en inspecties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Keuringen van laagspanning, hoogspanning, groene installaties, rookkoepels, veiligheidsverlichting.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Keuringen van laagspanning, hoogspanning, groene installaties, rookkoepels, veiligheidsverlichting.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen, voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   50
Kost:
*  Financiele voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden met een kalenderjaar.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Keuringen van brandveiligheid (handblussers, haspels, hydranten, automatische blusinstallaties, brandladders, .)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Keuringen van brandveiligheid (handblussers, haspels, hydranten, automatische blusinstallaties, brandladders, .)  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen, voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   50
Kost:
*  Financiele voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden met een kalenderjaar.  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Keuringen van gasinstallaties ( gasleidingen dichtheid, branders .)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Keuringen van gasinstallaties ( gasleidingen dichtheid, branders .)  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen, voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   50
Kost:
*  Financiele voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden met een kalenderjaar.  

Lot   4

II.2.1. Benaming
Keuringen van personen- en goederenliften, poorten, .  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Keuringen van personen- en goederenliften, poorten, .  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen, voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   50
Kost:
*  Financiele voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden met een kalenderjaar.  

Lot   5

II.2.1. Benaming
Keuringen van leeflijnen, hef en hijswerktuigen, speeltuigen met omgeving  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Keuringen van leeflijnen, hef en hijswerktuigen, speeltuigen met omgeving  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen, voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   50
Kost:
*  Financiele voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden met een kalenderjaar.  

Lot   6

II.2.1. Benaming
Keuringen van branddetectie installaties (melding waarschuwing en alarm, gasdetectie )  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Keuringen van branddetectie installaties (melding waarschuwing en alarm, gasdetectie )  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen, voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   50
Kost:
*  Financiele voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden met een kalenderjaar.  

Lot   7

II.2.1. Benaming
Verwarmingsaudit van een cv installatie > en < 100 kW.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Verwarmingsaudit van een cv installatie > en < 100 kW.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen, voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   50
Kost:
*  Financiele voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden met een kalenderjaar.  

Lot   8

II.2.1. Benaming
Risico analyse van de laagspanningsborden.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Risico analyse van de laagspanningsborden.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen, voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   50
Kost:
*  Financiele voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan drie maal verlengd worden met een kalenderjaar.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-13   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10