Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN DUURZAME TRICOT-KLEDIJ GEPRODUCEERD MET RESPECT VOOR DE IAO VOORWAARDEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres :  Keizerslaan 11 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Marijke Vansteenbrugge
Tel:   +32 25061644
Fax:   +32 25061500
E-mail:   marijke.vansteenbrugge@vdab.be
Internetadres(sen):   http://www.vdab.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314528


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN DUURZAME TRICOT-KLEDIJ GEPRODUCEERD MET RESPECT VOOR DE IAO VOORWAARDEN  
Referentienummer:   VDAB - Afdeling Facility-2017/10592-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN DUURZAME TRICOT-KLEDIJ GEPRODUCEERD MET RESPECT VOOR DE IAO VOORWAARDEN
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlaanderen
II.2.4. Beschrijving
RAAMOVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN DUURZAME TRICOT-KLEDIJ GEPRODUCEERD MET RESPECT VOOR DE IAO VOORWAARDEN  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  stofkwaliteit  -  weging:   18
*  pasvorm en draagcomfort  -  weging:   20
*  afwerking  -  weging:   12
Prijs  -  weging:   50


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 218-452863

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Allchim
Postadres:   Industriepark Brechtsebaan 18b ,BE -2900   Schoten
NUTS-code:   BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349900
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Keizerslaan 11 ,  BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 25061584
Fax:   +32 25061366
E-mail:   juristen@vdab.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10