Ag Vespa

Raamovereenkomst voor FACILITAIR BEHEER: schoonmaak, technische en bouwkundige onderhoudswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AG VESPA
Postadres :  Paradeplein 25 , BE - 2018   Antwerpen
Contactpersoon:   Bart De Langh
Tel:   +32 32592159
E-mail:   bart.delangh@vespa.antwerpen.be
Internetadres(sen):   www.agvespa.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314524


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor FACILITAIR BEHEER: schoonmaak, technische en bouwkundige onderhoudswerken  
Referentienummer:   AG VESPA-selectieleidraad facilitair beheer-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van facility services, het technisch en bouwtechnisch onderhoud (preventief, curatief en modificatief) , schoonmaakdiensten, algemeen onderhoud alsook klusjes.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van facility services, het technisch en bouwtechnisch onderhoud (preventief, curatief en modificatief) , schoonmaakdiensten, algemeen onderhoud alsook klusjes.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de dienstverlening met kwaliteitswaarborgen (SLA), voor zover een meerwaarde ten opzichte van wat bedongen is in het bestek  -  weging:   40
*  Administratieve eenvoud (ondermeer de data registratie in een compatibel FMIS)  -  weging:   10
Kost:
*  Financiële voorwaarden  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De looptijd van de raamovereenkomst kan twee maal verlengd worden met één jaar.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-13   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10