Az Groeninge Vzw

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de aankoop van volumetrische, - spuit, en pijnpompen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Groeninge vzw
Postadres :  Kennedylaan 4 , BE - 8500   Kortrijk
Contactpersoon:   Mevrouw Griet Laleman
Tel:   +32 56635406
Fax:   +32 56635408
E-mail:   Griet.laleman@azgroeninge.be
Internetadres(sen):   www.azgroeninge.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor de aankoop van volumetrische, - spuit, en pijnpompen  
Referentienummer:   2018/487
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33194110
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit dossier wordt opengesteld voor de ziekenhuizen van het E17 netwerk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
pijnpompen en toebehoren  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
Aankoop pijnpompen voor de palliatieve eenheid  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
*  Service  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
1   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
spuitpompen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
Aankoop spuitpompen voor IZ en de verpleegafdelingen  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
*  Service  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
1   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Infuuspompen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
II.2.4. Beschrijving
Aankoop infuuspompen voor de verpleegafdelingen  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   40
*  Service  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
1   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
1. bankverklaring

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Ce attest2. De opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.3. Een beschrijving van de technische uitrusting van de ondernemer, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden van zijn onderneming ten aanzien van studie en onderzoek.4. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. Ce attest
2. opgeven
3. beschrijving
4. minimum 5 valabele referenties van gelijkaardige grootorde die reeds 1 jaar in routinesetting draaiende zijn.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-09   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK
BURGEMEESTER NOLFSTRAAT 10A ,  BE - 8500   KORTRIJK

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09