Arp - Direction Du Charroi

OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE LEVERING EN MONTAGE VAN STADSVOERTUIGEN MET DUBBELE CABINE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  ARP - Direction du charroi
Postadres :  De Broquevillelaan 12 , BE - 1150   Brussel
Tel:   +32 27780811
E-mail:   gaetan.veen@arp-gan.be
Internetadres(sen):   www.arp-gan.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314439


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE LEVERING EN MONTAGE VAN STADSVOERTUIGEN MET DUBBELE CABINE  
Referentienummer:   CHA (ARP)-BP 17/1496-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de levering en montage van stadsvoertuigen met dubbele cabine.
Deze bestaat uit 3 percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
levering en montage van stadsvoertuigen met dubbele cabine, met kipbak, met dieselmotor of hybridemotor.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kost:
*  Prijs  -  weging:   380
*  Ecologie  -  weging:   250
*  technisch  -  weging:   150
*  Medeplichtig  -  weging:   100
*  Garanties  -  weging:   70
*  levertijd  -  weging:   50

Lot   2

II.2.1. Benaming
levering en montage van stadsvoertuigen met dubbele cabine, met verlaagde laadbak, met dieselmotor of hybridemotor  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
levering en montage van stadsvoertuigen met dubbele cabine, met verlaagde laadbak, met dieselmotor of hybridemotor  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs

Lot   3

II.2.1. Benaming
levering en montage van stadsvoertuigen dubbele cabine met verlaagde laadbak, met hybride- of elektrische motor.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
levering en montage van stadsvoertuigen dubbele cabine met verlaagde laadbak, met hybride- of elektrische motor.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 005-006524

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-05

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   AB Automotive SA ,BE   Vilvvorde
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Van Raad van State ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09