Arp - Direction Du Charroi

NB 17/1495 betreffende de gespreide levering en de montage van vuilnisophaalwagens kleine capaciteit ([5;6] m³)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  ARP - Direction du charroi
Postadres :  De Broquevillelaan 12 , BE - 1150   Brussel
Tel:   +32 27780811
E-mail:   gaetan.veen@arp-gan.be
Internetadres(sen):   www.arp-gan.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314434


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NB 17/1495 betreffende de gespreide levering en de montage van vuilnisophaalwagens kleine capaciteit ([5;6] m³)  
Referentienummer:   CHA (ARP)-BP/17-1495-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34140000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de gespreide levering en de montage van vuilnisophaalwagens met kleine capaciteit. Deze ophaalwagens zullen bestemd zijn om de openbare prullenmanden te ledigen, om de zakken van de straatvegers op te halen en om elk type afval op te halen in de straten die niet bereikbaar zijn met de klassieke ophaalwagens.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
dieselmotor.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voertuig is uitgerust met een dieselmotor.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Prijs  -  weging:   370
*  Technische waarde  -  weging:   340
*  Ecologie  -  weging:   250
*  Garanties  -  weging:   20
*  Levertijd  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   370

Lot   2

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voertuig is hybride (diesel & elektrisch)  
II.2.5. Gunningscriteria
Kost:
*  Prijs  -  weging:   370
*  technish  -  weging:   340
*  Ecologie  -  weging:   250
*  Garanties  -  weging:   20
*  levertijd  -  weging:   20


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 049-107520

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ITM Sales ans Services bvba ,BE   Peer
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-26

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Terberg Matec Belgium bvba ,BE   GENK
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raard van State ,  BE - 1150   Brussels

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09