Iok Afvalbeheer

Raamovereenkomst aankoop ophaalwagens voor 2 jaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IOK Afvalbeheer
Postadres :  Antwerpseweg 1 , BE - 2441   Geel
Contactpersoon:   Mevrouw Katrien Ver Elst
Tel:   +32 14564261
E-mail:   katrien.verelst@iok.be
Internetadres(sen):   www.iok.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
raamovereenkomst aankoop ophaalwagens voor 2 jaar  
Referentienummer:   2017/KVE/005
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34144510
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
aankoop van ophaalwagens gedurende 2 jaar
- perceel 1: VH 9 ophaalwagens
- perceel 2: VH 9 containerbeladingen
- perceel 3: VH 7 ophaalwagens met wegklapbare belading
Gedurende deze 2 jaar zal er vermoedelijk 2 keer een bestelling plaatsvinden (van telkens ongeveer de helft van de vermoedelijke hoeveelheid): de eerste besteliing zal vermoedelijk meteen na de sluiting plaatsvinden en de tweede in het tweede jaar. IOK Afvalbeheer behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken en om op meerdere ogenblikken te bestellen. IOK Afvalbeheer zal in de mate van het mogelijke streven naar gegroepeerde bestellingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
ophaalwagen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ophaaldienst, Lammerdries 9a te 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische waarde, waarborgen, demo  -  weging:   100
*  Leveringstermijn  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   90

Lot   2

II.2.1. Benaming
hoge containerbeladingen voor DIFTAR  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ophaaldienst, Lammerdries 9a te 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  technische waarde, waarborgen, demo  -  weging:   100
*  Leveringstermijn  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   90

Lot   3

II.2.1. Benaming
ophaalwagen met wegklapbare belading  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ophaaldienst, Lammerdries 9a te 2440 Geel
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische waarde, waarborg, demon  -  weging:   100
*  Leveringstermijn  -  weging:   10
Prijs  -  weging:   90


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 203-418656

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  ophaalwagen

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   2 :  hoge containerbeladingen voor DIFTAR

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
Aantal inschrijvingen van MKB-bedrijven:   2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TERBERG MATEC BENELUX BVBA
Postadres:   Oosterring 23 ,BE -3600   Genk
Tel:   +32 89623830
Fax:   +32 89623829
E-mail:   info@terbergmatec.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  ophaalwagen met wegklapbare belading

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09