Ocmw Sint-lambrechts-woluwe

Overheidsopdracht van diensten met als voorwerp de beheersing van het legionellarisico - machanisch onderhoud van de warm- en koudwatersystemen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Postadres :  rue de la charrette, 27 , BE - 1200   Bruxelles
Contactpersoon:   Pauline Sente
Tel:   +32 27777518
Fax:   +32 27791633
E-mail:   p.sente@cpas.woluwe1200.be
Internetadres(sen):   http://www.cpas1200.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307069


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht van diensten met als voorwerp de beheersing van het legionellarisico - machanisch onderhoud van de warm- en koudwatersystemen  
Referentienummer:   CPAS woluwé saint-Lambert-20180508-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Preventieve beheersing van het legionellarisico - mechanisch onderhoud van het warm- en koudwatersysteem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Lambrechts-Woluwe
II.2.4. Beschrijving
Preventieve beheersing van het legionellarisico - mechanisch onderhoud van het warm- en koudwatersysteem.   Concreet: er wordt aan de inschrijver een actieplan gevraagd dat minstens de volgende acties inhoudt en gedetailleerd beschrijft: - staalname en periodieke analyse   - temperatuurmeting   - ledigen / reinigen van leidingnet   - beheer van de brandslanghaspels   Dit plan houdt rekening met de bestaande maatregelen (Bijlagen C en D en technische bepalingen).   De verschillende maatregelen en actieplannen worden eveneens vergezeld van een vervalkalender.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Coherentie en kwaliteit van het voorgestelde actieplan  -  weging:   50
*  Aantal en frequentie van de interventies  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   30
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht met twee periode van één jaar te verlengen na het sluiten van de oorspronkelijke opdracht met dezelfde opdrachtnemer op voorwaarde dat de voorwaarden van deze opdracht dezelfde blijven.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver bewijst zijn technische bekwaamheid door bij zijn offerte een lijst bij te voegen van de voornaamste opdrachten van gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
De technische bekwaamheid van de inschrijver wordt bewezen vanaf dat de inschrijver de uitvoering, gedurende drie jaar vóór de opdracht, van drie overeenkomsten van diensten van beheersing van legionellarisco, voor een bedrag van meer dan 30 000 EUR excl. btw elk voorlegt.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-24   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wettenscapstraat, 33 ,  BE - 1040   Etterbeek
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie artikel 23 van het Wet betreffende de motivering, deinformatie en de rechtsmiddelen inzakeoverheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en dienstenVI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11