Vzw Arteveldehogeschool

Raamovereenkomst koffietoestellen en koffie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW Arteveldehogeschool
Postadres :  Hoogpoort 15 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Griet De Poorter
E-mail:   overheidsopdrachten@arteveldehs.be
Internetadres(sen):   www.arteveldehs.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314302


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst koffietoestellen en koffie  
Referentienummer:   Arteveldehogeschool-AHS/2018/046-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39711310
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het duurzaam ter beschikking stellen (verhuren) van koffietoestellen met bijhorend Service Level Agreement, en het leveren van koffie van eerlijke handel en duurzame ontwikkeling, en van biologische productie, voor gebruik in de desbetreffende toestellen voor diverse gebouwen van de Arteveldehogeschool vzw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Selectieleidraad toegevoegd.