Mobiliteit En Parkeren Antwerpen Ag

Ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning van een softwaresysteem voor het beheer van parkeer- en toegangsvergunningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Dhr. Kerry Lievens
Tel:   +32 33388166
E-mail:   kerry.lievens@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.parkereninantwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313296


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning van een softwaresysteem voor het beheer van parkeer- en toegangsvergunningen  
Referentienummer:   GAPA-20180626-Vergunningen-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van onderhavige opdracht is een softwaresysteem voor het beheer van parkeer- en toegangsvergunningen.
De opdracht bestaat uit twee luiken:
1. Het leveren, installeren en inrichten van een Vergunningenbeheersysteem.
2. Het leveren van diensten tijdens de looptijd van de Opdracht.

II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In het kader van dit dossier wordt een terechtwijzend bericht 1 gepubliceerd.

Door middel van dit terechtwijzend bericht 1 worden aanvullingen aangebracht in het bestek:
(1) informatiesessie op 18 juli 2018 om 10.00 uur;
(2) bijkomende termijn voor het stellen van vragen/verzoeken om toelichting tot maandag 23
juli 2018 voor 18.00 uur.

Zie het gepubliceerde terechtwijzend bericht 1 voor alle details (Documenten).