Ziekenhuis Oost-limburg

Bloedgasanalysers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Ziekenhuis Oost-Limburg
Postadres :  Schiepse Bos 6 , BE - 3600   Genk
Contactpersoon:   De heer Danny Broeders
Tel:   +32 89321983
Fax:   +32 89579888
E-mail:   danny.broeders@zol.be
Internetadres(sen):   www.zol.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bloedgasanalysers  
Referentienummer:   115
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38434520
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Deze rectificatie bevat wijzigingen in de opgegeven aantallen voor de Toegestane Varianten in het Offerteformulier.
Bestek,v2 en Offerteformulier, v2 zijn beschikbaar.
Bijlagen bij het bestek D, E en F zijn in word-format beschikbaar.