Antwerpen

Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 33382770
E-mail:   gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.stadantwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310790


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract  
Referentienummer:   Antwerpen-Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met die-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66172000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de aankoop van betaalterminals met dienstverlening (acquiring) en inclusief een onderhoudscontract
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Transactiekosten voor betalingen met kredietkaart moeten opgegeven worden als percentage.
De aanbestedende overheid zal hier een gemiddelde uitgave tegenoverzetten, die gebruikt zal worden om de kostprijs te berekenen.