Iok

Groepsaankoop ecologische onderhoudsproducten en andere chemie, klein schoonmaakmateriaal en papierwaren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  IOK
Postadres :  Antwerpseweg 1 , BE - 2440   Geel
Contactpersoon:   De heer Rob Eyckmans
Tel:   +32 14574296
E-mail:   rob.eyckmans@iok.be
Internetadres(sen):   www.iok.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groepsaankoop ecologische onderhoudsproducten en andere chemie, klein schoonmaakmateriaal en papierwaren  
Referentienummer:   2018/05RE
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39822000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd na de publicatie van het erratum nog de opmerking gemaakt dat er een verschil bestaat tussen de "vragen en antwoorden" en de "verwerkte inventaris in het bestek" voor posten 14 en 15 in perceel 3.
Hier werd er verkeerdelijk een verwijzing naar 2-laags gemaakt bij posten 13 en 14 in de aangepaste inventaris in het bestek in plaats van bij de posten 14 en 15.
Hierdoor ontstaat de vraag op post 13 dan 2-laags of 1-laags is. Post 13 betreft 2-laags papier.