Gan - Technische Dienst

OPDRACHT VAN SCHILDERWERKEN IN DE VERSCHILLENDE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  GAN - Technische Dienst
Postadres :  de Broquevillelaan 12 , BE - 1150   Brussel
Contactpersoon:   Manuela Cardoso Amorim
Tel:   +32 27787371
E-mail:   Manuela.CardosoAmorim@arp-gan.be
Internetadres(sen):   www.arp-gan.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314789


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPDRACHT VAN SCHILDERWERKEN IN DE VERSCHILLENDE LOKALEN VAN HET AGENTSCHAP  
Referentienummer:   ST (ARP)-17-1401-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45440000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht zijn schilderwerken in de verschillende depots van het Agentschap.
De opdracht vangt aan op de datum van kennisgeving van de opdracht.
Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, eventueel een keer verlengbaar voor een periode van een jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste drie maanden voor het einde van de duur van twee jaar.
In geen geval vormt de opgegeven maximumtermijn een waarborg van een effectieve bezigheid tijdens de hele duur van de opdracht.
De periodes van jaarlijkse vakantie moeten worden gemeld in de offerte.
De Aanbestedende overheid vestigt de aandacht van inschrijver op het feit dat de site in activiteit zal blijven tijdens de schilderwerken; deze werken worden uitgevoerd met naleving van de veiligheidsmaatregelen en vereisten verbonden aan deze opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht zijn schilderwerken in de verschillende depots van het Agentschap.   De opdracht vangt aan op de datum van kennisgeving van de opdracht.   Deze opdracht heeft een looptijd van twee jaar, eventueel een keer verlengbaar voor een periode van een jaar, behoudens opzegging door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste drie maanden voor het einde van de duur van twee jaar.   In geen geval vormt de opgegeven maximumtermijn een waarborg van een effectieve bezigheid tijdens de hele duur van de opdracht.   De periodes van jaarlijkse vakantie moeten worden gemeld in de offerte.   De Aanbestedende overheid vestigt de aandacht van inschrijver op het feit dat de site in activiteit zal blijven tijdens de schilderwerken; deze werken worden uitgevoerd met naleving van de veiligheidsmaatregelen en vereisten verbonden aan deze opdracht.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  LOGISTIEKE CRITERIA  -  weging:   40
Kost:
*  o Voorbereiding ? Prijs per vierkante meter voor de voorbereiding van de ondergrond in beton  -  weging:   4
*  o Voorbereiding ? Prijs per vierkante meter voor de voorbereiding van de ondergrond in placo  -  weging:   4
*  o Voorbereiding ? Prijs per vierkante meter voor de voorbereiding van de ondergrond in hout  -  weging:   2
*  o Eén laag: ? Prijs per vierkante meter voor het schilderwerk - Een laag (verf inbegrepen) op beton  -  weging:   8
*  o Eén laag: ? Prijs per vierkante meter voor het schilderwerk - Een laag (verf inbegrepen) op placo  -  weging:   8
*  o Eén laag:? Prijs per vierkante meter voor het schilderwerk - Een laag (verf inbegrepen) op hout  -  weging:   4
*  o Dubbele laag: ? Prijs per vierkante meter voor het schilderwerk - Dubbele laag (verf inbegrepen) op beton  -  weging:   12
*  o Dubbele laag: ? Prijs per vierkante meter voor het schilderwerk - Dubbele laag (verf inbegrepen) op placo  -  weging:   12
*  o Dubbele laag: ? Prijs per vierkante meter voor het schilderwerk - Dubbele laag (verf inbegrepen) op hout  -  weging:   6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Schilderwerken in de verschillende lokalen van het Agentschap

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-03-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Van de Kerkhof BVBA ,BE -2400   Mol
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11