Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost

Steenokkerzeel-Binnenlandse Zaken-Plaatsen van deuren en ramen en bijhorende elementen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B , BE - 3500   HASSELT
Contactpersoon:   Vermeylen Luc
Tel:   +32 16318738
E-mail:   Luc.vermeylen@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314786


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Steenokkerzeel-Binnenlandse Zaken-Plaatsen van deuren en ramen en bijhorende elementen  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Steenokkerzeel-Binnenlandse Zaken-Plaatsen van deuren en ramen en bijhorende elementen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-23   23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11