Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur

Openbare procedure voor gefaseerde interne verhuisbewegingen van de verschillende gerechtelijke diensten in het GG Leuven, voor rekening van de directie Infrastructuur van het DGRO


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur
Postadres :  Waterloolaan 80 , BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 25522843
E-mail:   infra.roj@just.fgov.be
Internetadres(sen):   https://justice.belgium.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314785


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor gefaseerde interne verhuisbewegingen van de verschillende gerechtelijke diensten in het GG Leuven, voor rekening van de directie Infrastructuur van het DGRO  
Referentienummer:   JUST-DGOJ-DINFRA-DGROJ/ROJ402/MOVE/2018/GG LEUVEN 01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98392000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft interne verhuizingen van verschillende gerechtelijke diensten in het gerechtsgebouw te Leuven. Voor de toepassing van de regelgeving wordt deze opdracht beschouwd als een opdracht voor aanneming van diensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   Smolderplein 5, B-3000 LEUVEN
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft interne verhuizingen van verschillende gerechtelijke diensten in het gerechtsgebouw te Leuven. Voor de toepassing van de regelgeving wordt deze opdracht beschouwd als een opdracht voor aanneming van diensten  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
15   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:


III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-13   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-11-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-13
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Om zijn offerte te kunnen indienen, moet de inschrijver deelnemen aan een verplicht geleid bezoek onder leiding van eenvertegenwoordiger van de aanbestedende overheid.Er is één bezoek gepland, op de onderstaande datum.De inschrijver wordt verzocht uiterlijk één werkdag vóór de bezoekdatum vóór 10.00 uur via e-mail de afgevaardigde(Marc.Willocx@just.fgov.be + infra.roj@just.fgov.be) van de aanbestedende overheid, vanwie de gegevens hierboven worden vermeld, op de hoogte te brengen.De bezoeken verlopen in het Nederlands.Bij de plaatsbezoeken mogen hoogstens twee vertegenwoordigers van de inschrijver aanwezig zijn.Datum van het bezoek: 26/07/2018 om 10u00

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL
Tel:   +32 22349470
Fax:   +32 22349842
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL
Tel:   +32 22349470
Fax:   +32 22349842
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL
Tel:   +32 22349470
Fax:   +32 22349842
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11