Regie Der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord

Mechelen - FOD Justitie - opmeten rioolput


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres :  Italiëlei, 4 b15 , BE - 2000   ANTWERPEN
Tel:   +32 32230097
E-mail:   tiffany.wouters@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314770

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  freemarket.vrn@buildingsagency.be
Postadres :  Italiëlei 4 bus 15 ,BE -2000   Antwerpen
E-mail:   freemarket.vrn@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314770

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mechelen - FOD Justitie - opmeten rioolput  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232400
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Mechelen - FOD Justitie - opmeten rioolput
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-10   23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De nodige bijlagen zoals bvb. werkomschrijving, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan de vermelde contactpersoon bij de Regie der Gebouwen, bij voorkeur per e-mail (of anders per telefax of via de post). Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u een beveiligde link om de opdrachtdocumenten te downloaden.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11