Sfar Chemin Vert

Opdracht voor werken de bouw van 133 openbare woningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  sfar chemin vert
Postadres :  stassartstraat, 32 , BE - 1050   brussel
Contactpersoon:   Denis Timmermans
Tel:   +32 25482211
E-mail:   sfar@srib.be
Internetadres(sen):   http://www.finance.brussels   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314806


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor werken de bouw van 133 openbare woningen  
Referentienummer:   sfar chemin vert-2018000002-M04-02-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht voor werken de bouw van 133 openbare woningen (61 middelgrote woningen en 72 sociale woningen + 123 ondergrondse parkeerplaatsen en 17 bovengrondse plaatsen, op het openbaar domein), waarvan 31 eengezinswoningen, aangevuld met 2 casco buutfaciliteiten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Neder-Over-Hembeek
II.2.4. Beschrijving
Zie bijzonder bestek  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-07-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   CFE Bâtiment Brabant Wallonie NV
Nationaal identificatienummer:   0433943950 ,BE -1170   Brussel
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Dit opdracht volgt op een eerdere publicatie van 12 maart - het annuleert en vervangt dit opdracht

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Franstalig Rechtbank van eerste aanleg Brussel ,  BE - 1000   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
nihil ,  BE   brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Franstalig rechtbank van eerste aanleg brussel ,  BE   brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11