Az Monica

Mobiele C-boog voor vasculaire chirurgie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ Monica
Postadres :  Florent Pauwelslei 1 , BE - 2100   Deurne
Contactpersoon:   De heer Bart Brokken
Tel:   +32 491714895
Fax:   +32 33205600
E-mail:   aankoop@azmonica.be
Internetadres(sen):   www.azmonica.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mobiele C-boog voor vasculaire chirurgie  
Referentienummer:   AZM-AD/BB/2017/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   az Monica Campus Deurne, Florent Pauwelslei 1 te 2100 Deurne
II.2.4. Beschrijving
Het betreft een overeenkomst met één leverancier voor het leveren, installeren en inbedrijfstellen van een mobiele C-boog voor de discipline vasculaire chirurgie. De aankoop gaat mogelijk gepaard met het afsluiten van een onderhoudscontract en/of de levering van toestelgebonden (dedicated) verbruiksgoederen.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische waarde  -  weging:   40
*  Dienst na verkoop  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 198-406881

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Mobiele C-boog voor vasculaire chirurgie

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-05-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   OLDELFT BENELUX BVBA
Postadres:   Generaal De Wittelaan 17B ,BE -2800   Mechelen
Tel:   +32 33550950
Fax:   +32 33550955
E-mail:   info@odbx.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
gewone rechtbanken van het arrondissement Antwerpen ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11