Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling West-vlaanderen

Gladheidbestrijding op de gewest- en autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen - 3 percelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres :  VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 , BE - 8200   8200 Brugge
Contactpersoon:   Wegen en Verkeer West-Vlaanderen - ing. Nancy De Klerck
Tel:   +32 50248000
Fax:   +32 50248005
E-mail:   nancy.deklerck@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://vlaanderen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314648


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gladheidbestrijding op de gewest- en autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen - 3 percelen  
Referentienummer:   AWV W-Vl-18/32_O30_0_244-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  63712000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De dienstverlening omvat hoofdzakelijk het uitvoeren van de gladheidsbestrijding op gewest- en autosnelwegen beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de winterdienstperiode
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE255
Voornaamste plaats van uitvoering:   wegendistrict Oostende
II.2.4. Beschrijving
gladheidsbestrijding op de gewest- en autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen - perceel 1 laadplaats Oostende  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
mogelijks 3 x verlengbaar met telkens een periode van 12 maanden  

Lot   2

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE258
Voornaamste plaats van uitvoering:   wegendistrict Ieper
II.2.4. Beschrijving
gladheidsbestrijding op de gewest- en autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen - perceel 2 laadplaats Veurne  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
mogelijks 3 x verlengbaar met telkens een periode van 12 maanden  

Lot   3

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE257
Voornaamste plaats van uitvoering:   wegendistrict Pittem
II.2.4. Beschrijving
gladheidsbestrijding op de gewest- en autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen - perceel 3 laadplaats Pittem  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
mogelijks 3 x verlengbaar met telkens een periode van 12 maanden  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Art 67 verplichte uitsluitingsgrondenDe verplichte uitsluitingsgronden opgenomen onder art. 67 WET 2016 zullen worden gecontroleerd in hoofde van alle personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.Hiertoe dienen van deze personen volgende bewijsstukken aan de offerte te worden toegevoegd:- een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.Art. 68 & 69 UitsluitingsgrondenDe inschrijver verklaart op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) of hij zich al dan niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet Overheidsopdrachten. Zie art. 73 Wet Overheidsopdrachten voor meer informatie over het UEA.Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.Alle inschrijvers wordt gevraagd een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 WET 2016 en art. 61 KB Plaatsing steeds toe te voegen aan de offerte.De uittreksels uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers zijn niet ouder dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-28   10:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-28
Plaatselijke tijd:   10:45
Adres:   VAC Jacob Van Maerlant - Koning Albert I laan 1/2 - 4de verd. - 8200 Brugge

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
cfr art 77 van het kb van 18 april 2017 en bestek pag 13 kan de offerte zowel elektronisch via e-tendering ofwel op papier ingediend worden.Luidens art 73 van de wet van 17 juni 2016 (bestek pag 9) dient het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) ingevuld en bijgevoegd te worden bij zijn inschrijving

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10