Koba Vzw

Afvalophaling


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Koba VZW
Postadres :  Nooitrust 4 , BE   Malle
Contactpersoon:   Croket Anne-Marie
Tel:   +32 33049106
E-mail:   anne-marie.croket@kobavzw.be
Internetadres(sen):   www.kobavzw.be   www.kobavzw.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afvalophaling  
Referentienummer:   A-KOBA0-2018-003
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Afvalophaling en huur containers
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   01

II.2.1. Benaming
Afvalophaling en huren van containers  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Ophalen van gesorteerd afval met het oog op verwerken en/of recycleren. Huren van containers voor sorteren van afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Dienstverlening  -  weging:   28
*  Duurzaamheid  -  weging:   27
Prijs  -  weging:   45
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Verlengbaar 2 keer  

Lot   02

II.2.1. Benaming
Afvalophaling op afroep (van niet-gesorteerd afval)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Afvalophaling op afroep (van niet-gesorteerd afval)  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Dienstverlening  -  weging:   40
Prijs  -  weging:   60
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Verlengbaar 2 keer  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Jaarrekeningen 2016 en 2017 (of balans en resultatenrekening)
Eventuele minimumeisen:
De aanbestedende overheid zal uw meest recente beschikbare jaarrekening van 2016 en 2017 opvragen bij de NBB. Indien er geen wettelijke verplichting is om een jaarrekening op te stellen, vragen wij u de meest recente balans en resultatenrekening van 2016 en 2017 bij de offerte te voegen. Deze jaarrekening / balans en resultatenrekening zal gebruikt worden om een beknopte financiële analyse uit te voeren waarbij zeker de solvabiliteit en cash flow zal beoordeeld worden. Bij ondernemingen die geen gezonde financiële situatie hebben waardoor een langdurige samenwerking een probleem zou kunnen vormen, kan de offerte onregelmatig worden beschouwd en worden geweerd.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Referenties van de voornaamste diensten

Eventuele minimumeisen:
Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-03   09:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-03
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Malle

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg, Afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 ,  BE - 2000   Antwerpen
Internetadres(sen):   http://rechtbankeersteaanleg.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09