Sck*cen

Herneming/Aanpassing Leveren van Cilindergassen en Bulkgassen (in recipiënten)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  SCKCEN
Postadres :  Herrmann-Debrouxlaan 40 , BE - 1160   Brussel
Contactpersoon:   De heer Jef Smeyers
Tel:   +32 14332928
Fax:   +32 14313765
E-mail:   aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen):   www.sckcen.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  SCKCEN
Postadres :  Herrmann-Debrouxlaan 40 ,BE -1160   Brussel
Contactpersoon:   De heer Jef Smeyers
Tel:   +32 14332928
Fax:   +32 14313765
E-mail:   aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen):   www.sckcen.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herneming/Aanpassing Leveren van Cilindergassen en Bulkgassen (in recipiënten)  
Referentienummer:   2017-AAU-JS_v1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  24110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Dit is een herpublicatie enkel bedoeld voor reeds weerhouden kandidaten van aanbesteding met referentie lastenboek 2017-AAU-JS, dit om eTendering te kunnen uitvoeren.
Alle documentatie/briefwisseling/communicatie van de eerdere publicatie van het dossier 2017-AAU-JS onder referentie BDA 2018-514458 dd. 24/05/2018 + Erratum BDA 2018-517682 dd. 20/06/2018 alsook onder referentie TED 2018/S 099-225762 blijven geldig.
Geen bijkomende documenten voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Cilindergassen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Bulkgassen (recipiënten)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE213
Voornaamste plaats van uitvoering:   SCKCEN, Boeretang 200 te 2400 Mol / Belgoprocess N.V., Gravenstraat 73 te 2480 Dessel / VITO NV, Boeretang 200 te 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
120   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Zie lastenboek, waaronder onder meer het volgende:* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor.* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-09   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-07
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-09
Plaatselijke tijd:   14:00 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 13/06/2018 om 10.00Zie lastenboek, o.a.:Max. 2 personen per 'kandidaat inschrijver' worden toegelaten. De geïnteresseerden verwittigen de coördinator van de leidende dienst minstens 3 dagen voor hun bezoek via email met bezoekaanvraagdocument (zie lastenboek) gericht aan "aanbestedingen@sckcen.be".De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling ANTWERPEN
Bolivarplaats 20 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09