Fod Fin Afdeling Aankopen

Openbare procedure voor dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Petite Rue 4 te 6000 Charleroi.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres :  North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961 , BE - 1030   Brussel
Tel:   +257 79775
E-mail:   michael.debande@minfin.fed.be
Internetadres(sen):   https://finances.belgium.be/fr/marches_publics   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314489


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Petite Rue 4 te 6000 Charleroi.  
Referentienummer:   SPF Fin Division Achats-SL/DA/2018/118-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90910000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Petite Rue 4 te 6000 Charleroi.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE32
II.2.4. Beschrijving
Openbare procedure voor dagelijkse en periodieke schoonmaakdiensten van de lokalen van het gebouw bezet door de FOD Financiën gelegen Petite Rue 4 te 6000 Charleroi.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-23   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-23
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09