Bpost

Lead Content & Digital Copywriting


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  bpost
Postadres :  Muntcenter , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Aline Senga
Tel:   +32 2766663
E-mail:   Aline.Senga.ext@bpost.be
Internetadres(sen):   http://www.bpost.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314465


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lead Content & Digital Copywriting  
Referentienummer:   bpost-2018-1-017'-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79340000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 1 - Lead Content :
bpost is op zoek naar een agentschap dat zorgt voor een methodologie om content te produceren die in lijn ligt met de commerciële doelstellingen van de business unit(s) van bpost.
Perceel 2 - Digital Copywriting :
bpost is op zoek naar een agentschap dat kan vertalen vanuit een briefing, een content strategie of een content plan naar effectieve content stukken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   001

II.2.1. Benaming
Lead Content  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   België
II.2.4. Beschrijving
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder artikel 1 van deel 1.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
maximaal vijf (5) verlengingen van 12 maanden  

Lot   002

II.2.1. Benaming
Digital Copywriting  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   België
II.2.4. Beschrijving
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder artikel 1 van deel 1.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
maximaal vijf (5) verlengingen van 12 maanden  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder artikel 6 van deel 2

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Gelieve hiervoor de selectieleidraad te raadplegen, in het bijzonder artikel 7van deel 2


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Deze zullen worden opgenomen in de opdrachtdocumentenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-10   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1000   Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikel 23, §1 - 3, van de rechtsbeschermingswet van 17/06/2013, dient een verhaalprocedure bij de Raad van State, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld te worden binnen de in deze wet bepaalde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling (al naargelang):- vordering tot schorsing: 15 dagen; - vordering tot vernietiging: 60 dagen.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09