Dg Penitentiaire Inrichtingen

BESTEK nr 2018-2022 - Ophaling afval - Nationaal - FOD Justitie OPENBARE PROCEDURE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST VOOR HET OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL VOOR REKENING VAN DE FOD JUSTITIE


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  DG Penitentiaire Inrichtingen
Postadres :  Willebroekkaai 33 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   FOD JUSTITIE - DGEPI
Tel:   +32 25428243
Fax:   +32 25428597
E-mail:   kris.vermeiren@just.fgov.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314451


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BESTEK nr 2018-2022 - Ophaling afval - Nationaal - FOD Justitie OPENBARE PROCEDURE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST VOOR HET OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL VOOR REKENING VAN DE FOD JUSTITIE  
Referentienummer:   JUST-DGEPI-BBL-2018-2022 Déchets-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1 : regio provincie Oost-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Oost-Vlaanderen - penitentiaire inrichtingen Oudenaarde, Gent, Dendermonde en Beveren.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 : regio provincie West-Vlaanderen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie West-Vlaanderen - penitentiaire inrichtingen Brugge + OCPP Brugge, Ieper, Ruiselede
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel 3 : regio provincie Antwerpen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Antwerpen - penitentiaire inrichtingen Antwerpen, Mechelen Turnhout, Wortel, Merksplas + OCPP Merksplas, Hoogstraten.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Perceel 4 : regio provincie Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Limburg - penitentiaire inrichtingen, Hasselt en Tongeren.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Perceel 5 : regio provincie Vlaams-Brabant  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Vlaams-Brabant penitentiaire inrichtingen, Leuven-Centraal, Leuven-Hulp.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   6

II.2.1. Benaming
Perceel 6 : regio het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - penitentiaire inrichtingen, St.Gillis, Vorst-Berkendael.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   7

II.2.1. Benaming
Perceel 7 : regio provincie Waals-Brabant.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE31
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Waals-Brabant- penitentiaire inrichtingen, Nijvel en Ittre.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   8

II.2.1. Benaming
Perceel 8 : regio provincie Namen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE35
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Namen - penitentiaire inrichtingen Andenne, , Namen en Dinant
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   9

II.2.1. Benaming
Perceel 9 : regio provincie Henegouwen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE32
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Henegouwen - penitentiaire inrichtingen Doornik, Mons, Jamioulx, Leuze.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   10

II.2.1. Benaming
Perceel 10 : regio provincie Luik  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE33
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Luik - penitentiaire inrichtingen Hoei, Lantin, Paifve, Marneffe +CFPP Marneffe.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   11

II.2.1. Benaming
Perceel 11 : regio provincie Luxemburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE34
Voornaamste plaats van uitvoering:   regio provincie Luxemburg - penitentiaire inrichtingen Marche, St. Hubert, Aarlen.
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de ophaling en de verwerking van het afval afkomstig van de diverse diensten en de verschillende locaties/gebouwen van de FOD Justitie, evenals de huur van diverse soorten afvalcontainers en de aankoop van diverse wegwerpverpakkingen voor medisch afval.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
ZIE BESTEKAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-30   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-30
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   WILLEBREOKKAAI 33 1000 BRUSSEL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09