Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Regie Der Wegen

Levering van chemische smeltmiddelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Regie der Wegen
Postadres :  Jules Cockxstraat 9-11 , BE - 1160   Brussel
Contactpersoon:   Dhr. ir. Robin Philippin
Tel:   +32 28003951
Fax:   +32 28003990
E-mail:   rphilippin@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314089   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314089


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van chemische smeltmiddelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Referentienummer:   DRR-R18.018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  14400000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht van leveringen betreft de levering van dooizouten bestemd voor de winterdienst op het fiets-, wegen- en snelwegennet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, het Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De onderhavige opdracht bestaat uit 4 (vier) percelen en heeft als voorwerp:
- Perceel 1: levering van geraffineerde natriumchloride.
- Perceel 2: levering van natriumchloride met gespreide granulometrie.
- Perceel 3: levering van calciumchloride (77%) en van pekel met een gehalte van 33% in calciumchloride.
- Perceel 4: levering van oplossing met een gehalte van 50% in kaliumacetaat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Levering van geraffineerde natriumchloride  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van geraffineerde natriumchloride  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Levering van natriumchloride met gespreide granulometrie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van natriumchloride met gespreide granulometrie  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Levering van calciumchloride (77%) en pekel met een gehalte van 33% in calciumchloride  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van calciumchloride (77%) en pekel met een gehalte van 33% in calciumchloride  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Levering van oplossing met een gehalte van 50% in kaliumacetaat  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
II.2.4. Beschrijving
Levering van oplossing met een gehalte van 50% in kaliumacetaat  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-20   10:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-20
Plaatselijke tijd:   10:59

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09