Federaal Agentschap Voor De Veiligheid Van De Voedselketen

Levering, plaatsing, ingebruikstelling en gebruikersopleiding van 2 hoge druk vloeistofchromatografen, elk gekoppeld aan een massaspectrometer via leasing met inbegrip van onderhoudscontract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Postadres :  Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Ingrid Vermeulen
Tel:   +32 92102127
Fax:   +32 92102101
E-mail:   ingrid.vermeulen@favv.be
Internetadres(sen):   www.favv.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312001


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering, plaatsing, ingebruikstelling en gebruikersopleiding van 2 hoge druk vloeistofchromatografen, elk gekoppeld aan een massaspectrometer via leasing met inbegrip van onderhoudscontract  
Referentienummer:   FAVV-DG LABO-2018-02-Leasing-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38433100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering, plaatsing, ingebruikstelling en gebruikersopleiding van twee hoge druk vloeistofchromatografen, elk gekoppeld aan een benchtop triple quadrupole massaspectrometer met het oog op verwerving via leasing van de apparaten gedurende een periode van vijf jaar met eigendomsrecht na afloop van de leasingperiode en met inbegrip van het onderhoudscontract voor 5 jaar na de leasingperiode voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Gentbrugge, Braemkasteelstraat 59, B-9050 Gentbrugge
II.2.4. Beschrijving
Levering, plaatsing, ingebruikstelling en gebruikersopleiding van twee hoge druk vloeistofchromatografen, elk gekoppeld aan een benchtop triple quadrupole massaspectrometer met het oog op verwerving via leasing van de apparaten gedurende een periode van vijf jaar met eigendomsrecht na afloop van de leasingperiode en met inbegrip van het onderhoudscontract voor 5 jaar na de leasingperiode voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2028-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
verlenging van onderhoudscontract  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestekAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-06   13:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-06
Plaatselijke tijd:   13:00
Adres:   Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen Gentbrugge, Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09