Provincie West-vlaanderen

Provinciedomein De Palingbeek - opdracht munitiebenadering ter voorbereiding van de geplande omgevingswerken op de site van voormalige hoeve Lierman


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie West-Vlaanderen
Postadres :  Provinciehuis Boeverbos, Koning LeopoldIII-laan 41 , BE - 8200   Brugge
Tel:   +32 50403482
E-mail:   charlotte.deduytsche@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.west-vlaanderen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310031

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Provinciehuis Potyze
Postadres :  Zonnebeekseweg 361 ,BE -8900   Ieper
Contactpersoon:   Peter Carette
Tel:   +32 57224151
E-mail:   peter.carette@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.west.vlaanderen.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Provinciedomein De Palingbeek - opdracht munitiebenadering ter voorbereiding van de geplande omgevingswerken op de site van voormalige hoeve Lierman  
Referentienummer:   West-Vlaanderen-0202/2018/010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Provincie plant de aanleg van recreatieve wandel- en fietspaden en een speelzone in het Provinciedomein De Palingbeek te Ieper. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren dient voorafgaand een ferromagnetisch onderzoek en desgevallend sanering van het terrein m.b.t. niet ontplofte gevaarlijke munitie uitgevoerd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zillebeke (Ieper)
II.2.4. Beschrijving
- ferromagnetisch onderzoek   - het opsporen van CTE (sanering mbt niet ontplofte gevaarlijke munitie)   - het verlenen van assistentie aan DOVO bij het ruimen van verdachte anomalieën, die CTE zijn  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
75   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid de persoonlijke toestand (verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden én selectiecriteria) verifiëren van de inschrijver die het best gerangschikt is. Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste documenten m.b.t. uitsluiting opvragen - afgezien van documenten die via Telemarc of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten kunnen worden bekomen - die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datum moet indienen. Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat de impliciete verklaring op erewoord niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste documenten niet worden ingediend wordt hij van de opdracht uitgesloten. De verificatie van de toestand m.b.t. de selectiecriteria gebeurt aan de hand van de documenten gevoegd bij de offerte.Vooreerst wordt evenwel in hoofde van alle inschrijvers door de aanbestedende overheid een onderzoek gevoerd naar de sociale en fiscale schulden. Dit gebeurt aan de hand van de Telemarc-toepassing of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen in andere lidstaten. Als buitenlandse inschrijver is het aangewezen een recent attest te voegen bij de offerte waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen alsook een recent attest waaruit blijkt dat voldaan is aan de fiscale verplichtingen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De aannemer dient aan te tonen dat hij voor het opsporen van CTE beschikt over minstens volgende kennis ervaring:1.1 kennis van de algemene samenstelling en van de specifieke gevaren van de verschillende soorten CTE die kunnen worden aangetroffen in het onderzoeksgebied 1.3 identificatie van het ontploffingstuig: de identificatie omvat niet enkel het benoemen van de CTE maar tevens het benoemen van hoofdsoort, ondersoort, kaliber of type, eventueel geplaatste ontsteker(s), land van herkomst, wapeningstoestand en gevarentoestand1.4 kennis van en ervaring met verschillende detectiemethodes op het vlak van CTE, inclusief ervaring op het vlak van interpretatie van meetgegevens dieptedetectie1.5 kennis van de gevaren verbonden aan het laagsgewijs ontgraven van CTE1.6 kennis op vlak van identificatie van CTE en het veiligstellen van de situatie2. De aannemer dient aan te tonen dat zijn personeel beschikt over de erkenningen vereist door het onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013:2.1 de aannemer voegt bij zijn inschrijving een overzicht van de deskundigen waarop hij beroep kan doen voor het uitvoeren van de opdracht2.2 de aannemer toont aan de hand van een gedetailleerde referentielijst van opdrachten uitgevoerd gedurende de laatste tien jaren aan dat de voorgestelde deskundigen over vereiste kennis en ervaring beschikken. Deze lijst vermeldt de naam van de opdrachtgever, de datum van uitvoering van de opdracht en de opdrachtomschrijving3. De aannemer voegt bij zijn inschrijving een overzicht van het materieel waarover hij beschikt voor de uitvoering van de opdracht.De hiervoor bedoelde bewijzen en documenten dienen op straf van uitsluiting verplicht bij de offerte gevoegd.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-09-11   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-09-11
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE - 8000   Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12