Sck*cen

Raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van apparatuur, materiaal en gerelateerde diensten met het oog op de fysieke beveiliging : oproep tot kandidaten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  SCKCEN
Postadres :  Herrmann Debrouxlaan 40 , BE - 1160   Brussel
Contactpersoon:   Aankoopdienst
E-mail:   aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen):   www.sckcen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314229


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering en plaatsing van apparatuur, materiaal en gerelateerde diensten met het oog op de fysieke beveiliging : oproep tot kandidaten  
Referentienummer:   SCKCEN-2018-ABB-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  35120000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
levering en plaatsing van fysieke beveiligingsapparatuur, - materiaal en gerelateerde diensten op de site
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
selectieleidraad