Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

RX traumazaal


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres :  Groenebriel 1 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Dominique Nijs
Tel:   +32 92246118
Fax:   +32 92245354
E-mail:   dominique.nijs@azstlucas.be
Internetadres(sen):   www.azstlucas.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RX traumazaal  
Referentienummer:   2018-037-MBV-DN
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aan de besteksdocumenten werd een document met vragen en antwoorden (Q&A) toegevoegd, samen met 8 Q&A bijlagen.