Zorgbedrijf Antwerpen

Raamcontract voor het leveren van materialen ter ondersteuning van het continentiebeleid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Zorgbedrijf Antwerpen
Postadres :  Ballaarstraat 35 , BE - 2018   Antwerpen
Tel:   +32 4316068
E-mail:   rebekka.detemmerman@zorgbedrijf.antwerpen.be
Internetadres(sen):   www.zorgbedrijf.antwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313532


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor het leveren van materialen ter ondersteuning van het continentiebeleid  
Referentienummer:   Zorgbedrijf Antwerpen-2018/044/RDT-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33141621
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Incontinentiemateriaal en materiaal ter voorkoming van lekkages"
Perceel 2 "Verzorgende producten incontinentie"
Perceel 3 "Materiaal voor verzorgend wassen "
Perceel 4 "Licht incontinentiemateriaal: wasbaar ondergoed "
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een aangepaste selectieleidraad toegevoegd. Hierin werd een wijziging opgenomen betreffende de gevraagde referenties voor perceel 4.