Actiris - Brusselse Gewestelijke Dienst Voor Arbeidsbemiddeling

LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN EEN VIDEOBEWAKINGSSYSTEEM IN HUUR VOOR DE LOKALEN VAN ACTIRIS


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Actiris
Postadres :  Sterrenkundelaan 14 , BE - 1210   Brussel
Tel:   +32 25051611
E-mail:   ffraiture@actiris.be
Internetadres(sen):   http://actiris.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312998


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN EEN VIDEOBEWAKINGSSYSTEEM IN HUUR VOOR DE LOKALEN VAN ACTIRIS  
Referentienummer:   Actiris-ORBEM-25-2018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32323500
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN EEN VIDEOBEWAKINGSSYSTEEM IN HUUR VOOR DE LOKALEN VAN ACTIRIS
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Prijslist