Vzw Az Sint-lucas & Volkskliniek

Uitrusting voor CSA_Endocentrum


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres :  Groenebriel 1 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Katia Dhuyvetter
Tel:   +32 92246131
Fax:   +32 92245354
E-mail:   katia.dhuyvetter@azstlucas.be
Internetadres(sen):   www.azstlucas.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitrusting voor CSA_Endocentrum  
Referentienummer:   2017-040-CSA-KD
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33191000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit de levering, installatie, indienststelling en onderhoud van de uitrusting voor het CSA-Endocentrum.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 : Washer- en desinfectiemachines en droog- en bewaarkasten voor flexibele endoscopen
Perceel 2 : Voorreinigingsmeubelen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Een document met vragen en antwoorden 'Q&A-uitrusting endocentrum-10jul2018' werd toegevoegd aan de besteksdocumenten.