Mrmp-s/at - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "support Syste

Overalls specifieke functies


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems" Ondersectie Verwerving Textiel
Postadres :  Eversestraat, 1 , BE - 1140   Evere
Contactpersoon:   Benedicte DECAVELE
Tel:   +32 24415420
Fax:   +32 24439426
E-mail:   benedicte.decavele@mil.be
Internetadres(sen):   http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312299


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overalls specifieke functies  
Referentienummer:   MRMP-S/AT-18ST058-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18130000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige open overeenkomst (4 jaar vanaf de betekening van het contract) voor de verwerving van kledij voor specifieke functies ten voordele van Defensie en de Federale Politie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanpassing openingsdatum en technische specificities
Toevoegen bijlage G