Gan - Technische Dienst

Openbare aanbesteding met als voorwerp het leveren van sinterklaascheques


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  GAN - Technische Dienst
Postadres :  de Broquevillelaan 12 , BE - 1150   Brussel
E-mail:   Julita.finet@arp-gan.be
Internetadres(sen):   www.arp-gan.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312078


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare aanbesteding met als voorwerp het leveren van sinterklaascheques  
Referentienummer:   ST (ARP)-18-1544-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22400000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare aanbesteding met als voorwerp het leveren van sinterklaascheques
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beste,
Er werd foutief gepubliceerd dat er een 'economisch en financieel' criterium was voor deze overdracht. In het bestek zit er alleen een technische selectiecriterium.