Agentschap Voor Overheidspersoneel

Consultancy in Personeelsplanning


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Overheidspersoneel
Postadres :  Havenlaan 88 bus 50 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Michiel Witkowski
E-mail:   michiel.witkowski@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312050   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312050


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Consultancy in Personeelsplanning  
Referentienummer:   AGO-Personeelsplanning_2018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79410000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht heeft betrekking op het verlenen van consultancy inzake personeelsplanning voor de Vlaamse overheid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuw document toegevoegd: vraag en antwoord bij het bestek (20180710_Bestek_Raamcontract personeelsplanning_QA.doc)