Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement & Logistics Department

Juridische dienstverlening door een advocaat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres :  Koningsstraat 76 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Paul Van Houtte
Tel:   +32 25638118
E-mail:   paul.vanhoutte@mivb.brussels
Internetadres(sen):   www.stib.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310649


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Juridische dienstverlening door een advocaat  
Referentienummer:   MIVB - STIB Procurement & Logistics-MIVB-STIB Procurement & Logistics-AL_3823-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79100000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Juridische dienstverlening door een advocaat :
- Verdediging van de belangen van de maatschappij, en in voorkomend geval van haar personeel, zowel in der minne als in rechte, als eiser of verweerder, in terugkerende of punctuele dossiers
- Opstellen van juridische adviezen, in voorkomend geval onder de vorm van een legal opinion
- Dienstverlening in het kader van legal audit en legal due diligence
- Hulp bij het opstellen van documenten, bij het onderhandelen en bij het nemen van beslissingen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-09


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:
De kandidaat toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan door de percelenmatrix in bijlage, per lot, in te vullen met de gevraagde stavingsstukken per selectiecriterium. De selectiecriteria staan hieronder opgelijst. 1° Een lijst met referenties van prestaties uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar binnen de sector Openbaar Vervoer of gelijkwaardig met vermelding van:. - een beschrijving van de opdracht en van de gepresteerde diensten,. - het bedrag,. - duur van het contract, de datum,. - de naam van de betreffende onderneming ( + de gegevens van een contactpersoon). - een duidelijke vermelding van het perceel en het gespecialiseerde rechtsdomein waarop de referentie betrekking heeft,. - de gegevens van de betrokken advocaten en de rol die ze in het project hebben uitgevoerd. (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt C). 2° Getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten en in verband met de onder 1° vermelde referenties (bij het kandidatuurstellingsdossier te voegen) . 3° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is het Nederlands en/of het Frans te gebruiken in al haar contacten, met inbegrip van de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, enz.). 4° Persoonlijke toestand van de advocaten leden van kandidaat-kantoor voor de laatste drie kalenderjaren :. De kantoren die zich kandidaat stellen, moeten aan hun kandidatuur een attest toevoegen waaruit blijkt dat hun leden advocaten:. - ingeschreven zijn op het tableau van de orde van advocaten ;. - een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en betaald hebben ;. - niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een schrapping, een schorsing of een weglating;. - de relevante opleiding (inclusief hun specialisaties), en het aantal jaren ervaring in de materie hebben (in het bijzonder van diegenen welke belast zijn met de gespecialiseerde rechtsdomeinen zoals vermeld onder paragraaf II.1.6.);. - in orde zijn met de betaling van de bijdrage aan de orde. 5° Een beschrijving van het sociale beleid van de kandidaat: een verklaring op erewoord dat de kandidaat alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000 respecteert. 6° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is het Engels te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, enz.), en met haar tegenpartij. 7° Het aantal advocaten. 8 ° Een formele verklaring van de verhouding gewonnen zaken (of zaken afgesloten met een minnelijke regeling)/verloren zaken over de laatste vijf jaren. 9° Een formele verklaring m.b.t. de bereidheid om samen te werken op forfaitaire basis. 10 ° Lijst van de juridische publicaties of deelname aan seminaries als spreker/expert over de laatste twee jaren. 11° Een formele verklaring m.b.t het bekleden van een academische leeropdracht. 12 ° Lijst met procedures voor de Raad van State voor de laatste vijf jaren (procedures in schorsing en annulatie waarbij een Brusselse overheid betrokken is). . 13 ° Lijst met zaken afgesloten met een minnelijke regeling. 14 ° Bijkomende vaardigheden specifiek voor elk perceel.
Te lezen:
De kandidaat toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan door de percelenmatrix in bijlage, per lot, in te vullen met de gevraagde stavingsstukken per selectiecriterium. De selectiecriteria staan hieronder opgelijst. 1° Een lijst met referenties van prestaties uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar binnen de overheidssector of gelijkwaardig met vermelding van:. - een beschrijving van de opdracht en van de gepresteerde diensten,. - het bedrag,. - duur van het contract, de datum,. - de naam van de betreffende onderneming ( + de gegevens van een contactpersoon). - een duidelijke vermelding van het perceel en het gespecialiseerde rechtsdomein waarop de referentie betrekking heeft,. - de gegevens van de betrokken advocaten en de rol die ze in het project hebben uitgevoerd. (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt C). 2° Getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten en in verband met de onder 1° vermelde referenties (bij het kandidatuurstellingsdossier te voegen) . 3° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is het Nederlands en/of het Frans te gebruiken in al haar contacten, met inbegrip van de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, enz.). 4° Persoonlijke toestand van de advocaten leden van kandidaat-kantoor voor de laatste drie kalenderjaren :. De kantoren die zich kandidaat stellen, moeten aan hun kandidatuur een verklaring op erewoord toevoegen die bevestigt dat hun leden advocaten:. - ingeschreven zijn op het tableau van de orde van advocaten ;. - een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten en betaald hebben ;. - niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een schrapping, een schorsing of een weglating;. - de relevante opleiding (inclusief hun specialisaties), en het aantal jaren ervaring in de materie hebben (in het bijzonder van diegenen welke belast zijn met de gespecialiseerde rechtsdomeinen zoals vermeld onder paragraaf II.1.6.);. - in orde zijn met de betaling van de bijdrage aan de orde. 5° Een beschrijving van het sociale beleid van de kandidaat: een verklaring op erewoord dat de kandidaat alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000 respecteert. 6° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is het Engels te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, enz.), en met haar tegenpartij. 7° Het aantal advocaten. 8 ° Een formele verklaring van de verhouding gewonnen zaken (of zaken afgesloten met een minnelijke regeling)/verloren zaken over de laatste vijf jaren. 9° Een formele verklaring m.b.t. de bereidheid om samen te werken op forfaitaire basis. 10 ° Lijst van de juridische publicaties of deelname aan seminaries als spreker/expert over de laatste twee jaren. 11° Een formele verklaring m.b.t het bekleden van een academische leeropdracht. 12 ° Lijst met procedures voor de Raad van State voor de laatste vijf jaren (procedures in schorsing en annulatie waarbij een Brusselse overheid betrokken is). . 13 ° Lijst met zaken afgesloten met een minnelijke regeling. 14 ° Bijkomende vaardigheden specifiek voor elk perceel.
Afdelingsnummer:   IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
150
Te lezen:
5