Universitair Ziekenhuis Gent

Aanleg gescheiden riolering met 15-jaar full-omnium onderhoud


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres :  Corneel Heymanslaan 10 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Sophie Sieben
Tel:   +32 93320080
Fax:   +32 93323853
E-mail:   sophie.sieben@uzgent.be
Internetadres(sen):   www.uzgent.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg gescheiden riolering met 15-jaar full-omnium onderhoud  
Referentienummer:   OP/JVDB/SSI/D34170253
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232440
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-13
Plaatselijke tijd:   00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-09-03
Plaatselijke tijd:   14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar maandag 3 september 2018, 14.00.
Detailmeetstaat is toegevoegd.