Pod Maatschappelijke Integratie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN LEVENSMIDDELEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  POD Maatschappelijke Integratie
Postadres :  Albert II laan,30 , BE - 1000   Bruxelles - Brussel
E-mail:   MI.DSO@mi-is.be
Internetadres(sen):   www.mi-is.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309760


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN LEVENSMIDDELEN  
Referentienummer:   POD MI-MIIS 2018 03 FEAD-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANWIJZING VAN LEVERANCIERS VAN
HALFVOLLE MELK (UHT), MAKREEL IN KOOLZAADOLIE, RIJSTSALADE MET TONIJN AFKOMSTIG VAN DUURZAME VISVANGST, TARWEMEEL, GEMALEN FAIRTRADEKOFFIE 100% ARABICA, PASTA: BIOLOGISCHE SPAGHETTI, PASTA: vrij voorstel, RIJST,GEPELDE TOMATEN IN BLOKJES, HELE, ZEER FIJNE SPERZIEBONEN, GROENTEMACEDOINE, RODE BONEN,
APPELMOUSSELINE, SMEERKAAS, CONFITUUR VAN AARDBEIEN, OLIJFOLIE,
PURE FAIRTRADECHOCOLADE, MUESLI MET GEDROOGD FRUIT, KIP MET OLIJVEN EN CITROEN, BALLETJES IN TOMATENSAUS BESTEMD VOOR GRATIS VERDELING AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN IN BELGIË IN HET LICHT VAN DUURZAME ONTWIKKELING VOOR REKENING VAN DE POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN GROOTSTEDENBELEID IN HET KADER VAN HET FONDS VOOR EUROPESE HULP AAN DE MEEST BEHOEFTIGEN

II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-16
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-31
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-16
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-31
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er zijn twee documenten aan deze markt toegevoegd:
de eerste bevat alle vragen en antwoorden met betrekking tot deze markt
en de tweede is een aanbiedingsvorm in woordformaat