De Vlaamse Waterweg Nv

Albertkanaal - Stad Hasselt: herbouw spoorbrug Kuringen Bestek nr. AAK -18 - 1108


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  De Vlaamse Waterweg nv
Postadres :  Havenstraat 44 , BE - 3500   Hasselt
Tel:   +32 11298468
E-mail:   albertkanaal@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen):   www.vlaamsewaterweg.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308555


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Albertkanaal - Stad Hasselt: herbouw spoorbrug Kuringen Bestek nr. AAK -18 - 1108  
Referentienummer:   De Vlaamse Waterweg-AAK-18-1108-F02_4
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is het vervangen van de spoorbruggen te Kuringen, Hasselt door één nieuwe stalen brug met vergrootte doorvaarthoogte. De werken omvatten bijgevolg het vernieuwen van de landhoofden, funderingen, de kokerbruggen op beide oevers,het aanpassen van wegenis en taluds, het aanpassen van de spoorinfrastructuur, het bouwen van een keerconstructie, het bouwen van twee fietstunnels, de verbreding van het kanaal en alle bijhorende werkzaamheden.
Voor detail : zie bestek p.5 "Beschrijving van de werken".
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Nadere inlichtingen
In plaats van:
Uitvoeringstermijn : . 1° De totale uitvoeringstermijn is vastgesteld op 900 kalenderdagen. . De fietsverbinding overhet kanaal moet uiterlijk 700 kalenderdagen na het aanvangsbevel in gebruik kunnen worden genomen (bindende deeltermijn). 2° Nacht-, en zondagwerk is enkel toegestaan voor werken die buitendienststellingen van sporen of een volledige stremming van het scheepvaartverkeer vereisen. TWB3:. extra document TWB nr.3 toegevoegd met verduidelijking en aanvulling bestek. wijziging meetstaat . revisies van plannen
Te lezen:
Uitvoeringstermijn : . 1° De totale uitvoeringstermijn is vastgesteld op 900 kalenderdagen. . De fietsverbinding overhet kanaal moet uiterlijk 700 kalenderdagen na het aanvangsbevel in gebruik kunnen worden genomen (bindende deeltermijn). 2° Nacht-, en zondagwerk is enkel toegestaan voor werken die buitendienststellingen van sporen of een volledige stremming van het scheepvaartverkeer vereisen. TWB4:. extra document TWB nr.4 toegevoegd met verduidelijking en aanvulling bestek AAK-18-1108
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
TWB nr.4 :
extra document TWB nr. 4 toegevoegd met verduidelijking en aanvulling bestek.