Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

RI3E043 - Ekeren, Schriek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres :  Dijkstraat 8 , BE - 2630   Aartselaar
Contactpersoon:   Dhr. Dirk De Waele
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314821

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Arcadis Belgium NV
Postadres :  City Link 2, Posthofbrug 12 ,BE -2600   Antwerpen
Contactpersoon:   Dhr. Wesley Hendrickx
Tel:   +32 479018547
E-mail:   wesley.hendrickx@arcadisbelgium.be
Internetadres(sen):   http://www.arcadis.com  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RI3E043 - Ekeren, Schriek  
Referentienummer:   AQFINFRA-RI3E043-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232411
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
RI3E043 - Ekeren, Riolerings- en bestratingswerken Schriek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Ekeren
II.2.4. Beschrijving
RI3E042 - Ekeren, Schriek   De opdracht behelst vooral:   ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN   - het opmaken en afleveren van een volledig as-built-dossier: digitale opmeting bovenbouw, aquadata-fiches, fiches rioolaansluitingen   - het opmaken van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving   - opmaken van planning van de werken rekening houdend met fasering   - opmaken van een werfinrichtingsplan   - opmaken van een grondverzetplan   - opmaken van een signalisatieplan   - grondwaterverlaging en plaatsen van peilbuizen   - administratieve verplichtingen i.k.v. Tracimat   VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN   - voorbereidende werken   o het rooien van beplantingen   o op- en afbraakwerken:   ? insnijden, verbrokkelen en opbreken van asfaltverhardingen en/of betonverhardingen   ? opbreken van verhardingen   ? opbreken van lijnvormige elementen   ? opbreken en opvullen van buizen en kokers   ? opbreken van rioolaansluitingen   ? opbreken van plaatselijke elementen   ? op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen   ? op- en afbreken van niet-inwendig verlichte signalisatie   ? opbreken van 2 grote betonnen trappen met recuperatie van de trapleuningen   o werken voor groenaanleg   o werken in wortelzone   o droog grondverzet   o grondwerk voor bouwputten   o grondwerk voor onbevaarbare waterlopen (grachten)   o geschikt maken van de zate van de ophoging en van het baanbed in uitgraving   ONDERFUNDERING EN FUNDERINGEN   - bescherming van de onderfundering en fundering   - onderfundering van skeletbodems   - fundering   o Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling   o Steenslagfundering met continue korrelverdeling   o Met toevoegsel behandelde steenslagfundering met continue korrelverdeling   o Zandcementfundering   o Fundering van schraal beton   o Fundering van drainerend schraal beton   .  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
175   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
De opdracht wordt ondergebracht in categorie C. Voor zover het bedrag van de inschrijving lager ligt dan 1.810.000 euro exclusief btw, is een erkenning vereist in categorie C, klasse 5 of hoger. Indien het bedrag van de inschrijving hoger ligt dan het genoemde bedrag, dan is een erkenning vereist in categorie C, klasse 6 of hoger.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-17   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-17
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 175 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20, bus 1 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12