Aquafin Nv - Directie Infrastructuur

STB3014 - Stabroek, Platanenlaan en Beukenlaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres :  Dijkstraat 8 , BE - 2630   Aartselaar
Contactpersoon:   Dhr. Dirk De Waele
Tel:   +32 34504511
Fax:   +32 34583020
E-mail:   aanbestedingen@aquafin.be
Internetadres(sen):   www.aquafin.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314827

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Arcadis Belgium NV
Postadres :  City Link 2, Posthofbrug 12 ,BE -2600   Antwerpen
Contactpersoon:   Mevr. Karen Troen
Tel:   +32 471091835
E-mail:   karen.troen@arcadis.com
Internetadres(sen):   http://www.arcadis.com  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
STB3014 - Stabroek, Platanenlaan en Beukenlaan  
Referentienummer:   AQFINFRA-STB3014-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232411
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
STB3014 - Stabroek, Platanenlaan en Beukenlaan
Heraanleg van de Platanenlaan, inclusief Dennenlaan en deel Wilgenlaan, en de Beukenlaan
met inbegrip van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Bijkomend worden er twee
wadi's aangelegd in de zijstraten van de Beukenlaan, namelijk de Lorkenlaan en Kastanjelaan.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stabroek
II.2.4. Beschrijving
STB3014 - Stabroek, Platanenlaan en Beukenlaan   Heraanleg van de Platanenlaan, inclusief Dennenlaan en deel Wilgenlaan, en de Beukenlaan   met inbegrip van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Bijkomend worden er twee   wadi's aangelegd in de zijstraten van de Beukenlaan, namelijk de Lorkenlaan en Kastanjelaan  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
280   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorieC1/C5, klasse 6.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-17   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-17
Plaatselijke tijd:   09:30
Adres:   Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 280 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.beDe offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-12